สามารถ กุสุมา. 2018. “ภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตันในผู้ป่วยโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2547-2552”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (3):65-72. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150823.