ประเคนรี นวลจันทร์, เทพสุริยานนท์ สมพร, และ ทองประเสริฐ พัชนี. 2018. “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (3):73-85. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150826.