โพธิโยธิน พงศ์นเรศ. 2018. “ผลการใช้ Care Map ในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 24 (3):99-114. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150834.