กิตติว้ฒนาสาร ภูวดล, และ ยิ้มรัตนบวร พัชรี. 2018. “กระดูกต้นขาหักในเด็ก : ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อน ในระยะต้นและระยะยาว ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2547-2550”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (2):607-16. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152093.