สื่อยรรยงศิริ ภัสสร. 2018. “ปัจจัยทางด้านฮืโมโกลบินผิดปกติ ชนิดอี ที่มีผลต่อการวัดระดับน้ำตาลสะสมในผู้ป่วยเบาหวาน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (2):637-43. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152112.