สินิทธิ์วรากุล พัชรี. 2018. “การลอกต้อเนื้อโดยใช้สารมัยโตมัยซิน ซื ความเข้มข้นต่ำ (0.005%) ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (2):651-56. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152155.