คงสวัสดิ์ วิโรจน์. 2018. “การให้ Dopamine ในผู้ป่วย Leptospirosis พื่อการรักษาไตวายเฉียบพลัน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (2):667-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152161.