รักราชการ ชัยธัช. 2018. “การผ่าตัด Maze Procedure ในผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ Atrial Fibrillation : รายงานผู้ป่วย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (2):703-10. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152608.