หาญชาญชัยกุล กฤช. 2018. “การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (2):711-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152612.