พิพัฒน์พงศานนท์ พิมพ์ประพรรณ. 2018. “ผลการประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณสุข เขต 13 โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (2):721-28. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152616.