Kanjanarujawiwat, Kanjana. 2018. “อาการแสดงทางคลินิกของโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลปราสาท ปี พ.ศ. 2548-2550”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (2):729-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152623.