เพ็ชรักษ์ กรรณิกา, อินทเรือง อุตม์ชญาน์, และ จิตจำนง ฝนทอง. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การคลอดก่อนกำหนดและพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ในมารดาหลังคลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 34 (1):87-100. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/153222.