เต็งประวัติ นงลักษณ์. 2018. “กรณีศึกษา : ผู้ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (3):681-88. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/153641.