สมัครประโคน ติ๋วหลั่น, และ กาญจนฤทธากรณ์ รัตนาภรณ์. 2018. “จริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 22 (2):215-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/154110.