บูรณ์เจริญ ประชุมพร, ตื่นเต้นดี จริยาภรณ์, และ จรูญวัฒนเลาหะ รจนา. 2018. “PAP SMEAR แบบใหม่ คุณภาพสูงลดความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีจังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2549”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 22 (2):231-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/154114.