กีรติสุขสกุล รัศมีจันทร์. 2018. “การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่ได้รับการรักษาโรคปริทันต์มาแล้ว : รายงานผู้ป่วย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 22 (2):269-76. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/154125.