Taweemonkongsap, Srisuda. 2018. “อุบัติการณ์ของการเกิด Retinopathy of Prematurity ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2549”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 22 (2):299-308. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/154137.