ดีนกระโทก เฉลิมพล. 2018. “การบูรณะฟันด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์ : รายงานผู้ป่วย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 22 (2):319-28. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/154145.