สืบนุการณ์ ชวมัย. 2018. “การป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากมารดาสู่ทารกในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (1(2):371-83. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/155339.