มิตรปราสาท พรไพโรจน์. 2018. “เปรียบเทียบการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยวิธีตรวจด้วยตนเอง โดยใช้แปรงสีฟันเด็กอ่อนกับวิธี Pap Smear ตามมาตรฐาน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (1(2):385-95. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/155345.