พิพิธแสงจันทร์ ไพโรจน์. 2018. “ผลการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกของโรงพยาบาลสุรินทร์ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (พ.ศ. 2550)”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (1(2):407-14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/155361.