เธียรญาณี บังอรรัตน์. 2018. “ความเหมาะสมของการใช้เอกซเรย์เคลื่อนที่ ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลบุรีรมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (1(2):449-56. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/155408.