กิตติพิบบูลย์ สมพงษ์. 2018. “ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ที่มีภาวะแท้งคุกคาม ที่โรงพยาบาลตราด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (1(2):465-73. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/156147.