สีหบัณฑ์ สมร, และ ทองสุทธิ์ ศิริลักษณ์. 2018. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึงอินซูลิน ศูนย์สุขภาพชุมชนในเครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (1(2):475-82. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/156151.