วิจักขณาลัญฉ์ ยุพาพร. 2018. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะทารกขาดออกซิเจนแรกคลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (1(2):483-92. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/156158.