คุ้มจันอัด จำเรียง. 2018. “ภาวะการณ์หมุนตัวของลำไส้ไม่สมบูรณ์ในเด็กโต : รายงานผู้ป่วย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (1(2):493-501. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/156162.