วิทยาไพโรจน์ เบญญาภา. 2018. “การศึกษาเปรียบเทียบการตกเลือดหลังคลอด โดยการรักษาแบบ Active Management และ Expectant Management ในระยะที่ 3 ของการคลอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (1(2):527-35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/156762.