กฤตสิน นิเดช. 2018. “อัตราตายและอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 23 (1(2):567-73. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/156844.