กิติโยดม สิรยา. 2018. “ประสิทธิผลการใช้ Preeclampsia Care Map (PCaM) ในโรงพยาบาลรับส่งต่อขนาดใหญ่”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 33 (3):347-58. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/159411.