ธีรวิโรจน์ นิตยา, สุขผดุง สุจิตรา, และ สุขสนิท ไกรวุฒิ. 2018. “ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 33 (3):291-309. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/159742.