พี่งพิมาย กนกกาญจน์. 2018. “รายงานผู้ป่วย: การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 33 (3):209-23. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/160730.