กิติยานันท์ ชาติชาย. 2018. “ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานยาต้านวัณโรคไม่ถูกต้องในผู้ป่วยดื้อยา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 33 (3):389-400. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/160759.