พิมพ์รัตน์ เชาน์วัศ. 2018. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 33 (3):(1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/162370.