จงเจริญ พิเชฎฐ์. 2019. “การคัดกรองโรคพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนของทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 21 (2):21-26. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/173505.