วงค์ละคร สุที. 2019. “ภาวะเลือดออกหลังผ่าตัดทอนซิลด้วยเทคนิคจี้ไฟฟ้าชนิด Monopolar”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 21 (2):37-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/173510.