ฐิติสมบูรณ์ พรเพ็ญ, และ รัตรสาร วัชชรีภรณ์. 2019. “การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 21 (2):45-58. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/173512.