วัชโรบล อัจฉรา. 2019. “การประเมินความสุขและความพึงพอใจในการทำงานของ บุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 21 (2):59-71. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/173514.