คงวัฒนานนท์ ราณี. 2019. “การคลอดทารกแฝดสองในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 21 (2):85-95. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/173707.