วงศ์ประสิทธิ์ ภาวินี. 2019. “โรคบาดทะยักในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มกราคม 2544-เมษายน 2548”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 20 (2):49-66. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/175896.