ทิวทอง ศิริวรรณ. 2019. “ความสัมพันธ์ของความหนาของผนังกระเพาะอาหารจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องกับการวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 34 (1):1-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/179800.