อูรณการ บรรลือ. 2019. “ความไวและความจำเพาะของการเจาะดูดก้อนแข็งที่คอด้วยเข็มขนาดเล็ก”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 34 (1):13-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/180459.