จงสืบสิทธิ ธีรยุทธ. 2019. “ผลการผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์และต่อมทอนซิลโดยการจึ้ไฟฟ้าในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 34 (1):149-56. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/186003.