อึงพินิจพงศ์ วินัย. 2019. “การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 18 (1):25-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/195747.