เนรมิตตกพงศ์ กุสุมา. 2019. “ประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2542-2546”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 19 (2):15-27. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/197255.