ประเสริฐถาวรศิริ ชินรัตน์. 2019. “การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของการทดสอบคัดกรองโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ โดยวิธีดื่มกลูโคส 50 กรัม ระหว่างภาวะรับประทานอาหาร และงดอาหารมาก่อนทดสอบ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 19 (2):39-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/197286.