สุขสนิท อิสริยา. 2019. “การวิเคราะห์ต้นทุนค่าบริการวิสัญญีจำแนกตามเทคนิคบริการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 19 (2):57-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/197374.