ธนบุญสมบัติ บัณฑิต. 2019. “การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 18 (3):1-10. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/200101.