อิฐรัตน์ อรนุช, และ ดีพร้อม อุบลรัตน์. 2019. “เจตคติต่อกระบวนการพยาบาลและปัญหา อุปสรรคในการใช้ กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 18 (3):23-34. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/200120.