อึงพินิจพงศ์ วิลาวัลย์. 2019. “การประเมินความวิตกกังวลก่อนได้รับการผ่าตัดและยาระงับความรู้สึกของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 18 (3):35-46. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/200136.