มิตรปราสาท อัจฉรา. 2019. “การติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2546”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 19 (3):63-74. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/204192.